Cookies och Integritetspolicy

Cookies & Integritetspolicy


1. Bakgrund

1.1 Inrego samlar in, lagrar och använder personuppgifter i samband med, exempelvis men inte uteslutande, köp av våra produkter och tjänster, serviceärenden, avtal, marknadsföring, besök hos Inrego eller annan typ av kontakt med Inrego.


1.2 Inrego anser det viktigt att alla de vars personuppgifter vi behandlar skall känna sig trygga och känna förtroende för vår avsikt och förmåga att behandla deras information på ett bra sätt.


1.3 Syftet med denna integritetspolicy är att Inrego kortfattat skall beskriva för de vars uppgifter Inrego har samlat in, eller kan komma att samla in, och behandla hur Inrego ämnar uppfylla de krav på personuppgiftsbehandling som uppställs i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), som gäller från och med den 25 maj 2018, och i övrigt vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning (nedan gemensamt benämnt som ”Tillämplig lag”). Denna integritetspolicy skall även kortfattat beskriva hur Inrego ämnar säkerställa ett adekvat skydd för personlig integritet och grundläggande rättigheter för enskilda i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Inrego.


1.4 Denna integritetspolicy är på intet sätt att betrakta som juridisk rådgivning eller som varande en uttömmande eller allomfattande beskrivning av de rättigheter och förpliktelser som följer av Tillämplig lag.


2. Ansvar

2.1 Inrego är normalt personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Inrego samlar in och behandlar.


2.2 Inrego kan, i de fall uppgiftslämnaren är personuppgiftsansvarig för de aktuella personuppgifterna, i vissa fall vara att betrakta som personuppgiftsbiträde. I sådant fall bör den personuppgiftsansvarige ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Inrego.


2.3 Uppgiftslämnare ansvarar för att Inrego äger rätt att behandla de personuppgifter som lämnas till Inrego.


3. Säkerhetsåtgärder m.m.

3.1 Inrego skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för åtgärderna, krävs enligt Tillämplig lag för att skydda de personuppgifter som omfattas av behandlingen.


3.2 Inrego skall i skälig omfattning vidta åtgärder för att fullfölja sina skyldigheter, med beaktande av typen av behandling och den information som Inrego har att tillgå, avseende:


(a) säkerhet i samband med behandlingen;

(b) anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten; och

(c) information till den registrerade om en personuppgiftsincident.


4. Varför Inrego behandlar personuppgifter

4.1 Inrego behandlar personuppgifter för olika ändamål som en nödvändig del av Inregos verksamhet. Nedan följer några exempel på de vanligaste ändamålen.


4.1.1 Rådgivning och kontakt inför och i samband med köp eller ingående av avtal.


4.1.2 Genomförande av köp och leverans av beställda varor eller tjänster.


4.1.3 Uppföljande kontakt inför, under eller efter leverans och i samband med service och garantiärenden eller kundnöjdhetsundersökning.


4.1.4 Ekonomirelaterad behandling så som fakturering, kreditvärdighetsbedömning, finansiering, leasing eller hyra.


4.1.5 Fullgörande av Inregos förpliktelser enligt lag, exempelvis bokföringslagen.


4.1.6 Marknadsföringsaktiviteter inklusive riktade erbjudanden per post, e-post, på webben eller per telefon.


4.1.7 För att fullgöra Inregos övriga förpliktelser i avtalsförhållandet med kunder och partners.


5. Utlämnande av personuppgifter

5.1 Inrego kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för olika ändamål när det bedöms nödvändigt för genomförande av, exempelvis, de ändamål som anges i punkt 4. Nedan följer några exempel på de vanligaste typerna av tredje partsaktörer som kan komma att få tillgång till och även behandla personuppgifter.


5.1.1 Logistikföretag i samband med leverans, finansbolag vid finansiering av köp, kreditbedömningsföretag vid kreditköp eller ingående av avtal, försäkringsbolag vid tecknande av försäkringar, revisorer vid revision av Inregos verksamhet, marknadsföringspartner vid genomförande av kampanjer.


5.2 Inrego kan även komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att tillvarata Inregos rättsliga intressen, följa gällande lagstiftning eller krav från myndighet


5.3 Tredje part i form av konsultbolag eller annan typ av leverantör kan även komma att få tillgång till personuppgifter, om nödvändigt, vid exempelvis utveckling av, service och drift av IT-system som utgör del av Inregos verksamhet.


5.4 Inrego bedriver normalt inte verksamhet utanför EU/EES men kan om någon av Inregos leverantörer och/eller partners befinner sig utanför EU/EES komma att behöva lämna ut personuppgifter till dessa. I de fall personuppgifter skall överföras till sådant land kommer Inrego att vidta åtgärder för att personuppgifterna skall vara skyddade i enlighet med Tillämplig lag.


5.5 Inrego säljer inte personuppgifter till tredje part utan tillstånd. Om hela eller delar av Inregos verksamhet är föremål för försäljning, fusion eller konkurs kan personuppgifter komma att föras över till tredje part i samband med detta.


6. Rättslig grund och lagring

6.1 Inrego baserar sin behandling av personuppgifter på olika rättsliga grunder beroende på ändamål. Nedan följer några exempel på vilken rättslig grund som kan vara tillämplig för olika ändamål.


6.2 Inrego behandlar personuppgifter med stöd i den rättsliga grund som benämns avtal i enlighet med artikel 6.1 b, beaktandesats 44 i Tillämplig lag. Denna rättsliga grund är exempelvis tillämplig då Inrego behandlar personuppgifter som del av uppfyllande av avtalsförpliktelser mot kunder och partners. Denna rättsliga grund är även tillämplig för behandling av personuppgifter innan avtal ingås då Inrego gör bedömningen att den registrerade har för avsikt att ingå avtal.


6.3 Inrego behandlar personuppgifter med stöd i den rättsliga grund som benämns rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6.1 c, beaktandesats 45 i Tillämplig lag. Denna rättsliga grund är exempelvis tillämplig då Inrego försäkrar sig om att lagkrav så som bokföringslagen efterlevs.


6.4 Inrego behandlar personuppgifter med stöd i den rättsliga grund som benämns intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1 f, beaktandesats 47, 48, 49 och 69 i Tillämplig lag. Denna rättsliga grund är exempelvis tillämplig på marknadsföringsaktiviteter.


6.5 Inrego kan även komma att behandla personuppgifter med stöd i den rättsliga grund som benämns samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, beaktandesats 32, 38, 42, och 43.


6.6 Inrego skall söka begränsa sin lagring av personuppgifter både vad gäller omfattning och lagringstid till vad som krävs för ändamålen.


7. Rättigheter

7.1 Den registrerade har rättigheter i enlighet med artikel 12 till och med 23 samt artikel 34 Tillämplig lag. De viktigaste rättigheterna för de registrerade är:


(a) Tillgång till den registrerades personuppgifter i form av ett registerutdrag som bland annat beskriver de personuppgifter som finns registrerade, vilka ändamålen är med behandlingen och till vilka tredje parter personuppgifter lämnats ut.


(b) Radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de är insamlade.


(c) Rättelse och/eller komplettering av felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter.


(d) Begränsning av behandling för visst ändamål. Exempelvis har den registrerade rättighet att invända mot användning av personuppgifter för direkt marknadsföring så som exempelvis erbjudanden via e-post.(e) Rättigheten att inge klagomål till tillsynsmyndighet. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige.


7.2 Den registrerades rättigheter kan i viss utsträckning komma att begränsas i den mån som krävs och/eller tillåts av Tillämplig lag. Exempelvis kan Inrego inte radera kunduppgifter när de krävs för att uppfylla lagkrav så som bokföringslagen eller för att uppfylla avtalsförpliktelser


7.3 Vid begäran om nyttjande av de rättigheter som de registrerade har kan det enklaste sättet ofta vara att kontakta er huvudsakliga kontaktperson eller säljare på Inrego.


7.4 Om ni vill göra en formell begäran om nyttjande av dessa rättigheter ber vi er att kontakta gdpr@inrego.se alternativt skicka brev till oss på ”Inrego AB, Kemistvägen 3, 183 79 Täby” med märkningen ”Att: GDPR”. För att skyndsamt och med kvalitet kunna handlägga en formell begäran ber vi er att formulera er begäran med tydlighet särskilt vad gäller vilken rättighet det är ni önskar nyttja och med vilken information ni vill att vi skall identifiera er i våra register. Har ni även kännedom om att ni förekommer i mer än ett av våra register, exempelvis om ni är kund eller partner inom flera av Inregos affärsområden uppskattar vi om ni inkluderar även denna information. Detta då Inrego generellt undviker att samköra register mer än nödvändigt för verksamheten.


7.5 Övrigt

7.6 Vi som arbetar på Inrego känner ödmjukhet inför att det kan finnas saker vi kan göra bättre och tar därför med glädje emot förbättringsförslag.


7.7 Inrego håller för sannolikt att denna integritetspolicy kan komma att revideras i takt med att rättslig praxis, bästa praxis för tillämpning och implementation samt Inregos verksamhet och rutiner utvecklas.


Cookies på shop.Inrego.se

Inregos webshop använder så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personlig information, utan hjälper bara oss att hålla reda på vem som är inloggad, vilka varor som finns i varukorgen, med mera. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av inrego.se och andra delar av hemsidan kommer inte fungera korrekt.