Hållbart i andra hand


Tillverkning av IT-utrustning är kolossalt resurskrävande och många av de råvaror och metaller som behövs i tillverkningen är på väg att ta slut, till exempel indium och ett flertal jordartsmetaller. För varje dator som återanvänds kan vi spara på jordens resurser och minska klimatavtrycket.
Bara för att tillverka en ny dator går det åt 1,8 ton råvaror, vatten, kemikalier och energi. När du handlar i andra hand minskar du både förbrukningen av naturresurser och utsläppen av växthusgaser. Att återanvända en enda dator istället för att köpa en ny genererar en koldioxidvinst på 109 kilo. Det motsvarar energin för att driva ett kylskåp i tio år. Motsvarande siffror för en bärbar dator: 69 kilo, en skärm: 41 kilo och en mobil: 27 kilo.
Positiv miljöpåverkan


Alla människor och organisationer påverkar miljön negativt på olika sätt. Om man tar ett företag eller en verksamhet som exempel så brukar tjänsteresor stå för den största klimatpåverkan, men konsumtionen av IT-produkter utgör en större del än vad många tror om man väger in miljönotan för tillverkningen. Det är betydligt mer än till exempel förbrukningen av el och kontorsmaterial. 
Dessutom: även om konsumtionen av el och resor kan minskas så kan den i regel inte bli noll eller ge en positiv miljöpåverkan. Med återanvändning är förhållandet det omvända - genom att återanvända sin gamla IT och handla begagnat istället för nytt, omvandlas en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan.
Den faktor som minskar miljöbelastningen allra mest är med andra ord att produkterna används längre – det kan du påverka genom att:

• Minska utbytestakten av IT-produkter


• Köpa produkter i andra hand eller hyra


• Köpa uppgraderingsbara produkter i möjligaste mån


• Sälja den IT som fasas ut till återanvändningsföretag

Förra året kunde vi återanvända 303 000 IT-produkter och våra kunder minskade därmed sitt klimatavtryck med 4 400 ton koldioxid.
Det motsvarar energin för att värma upp nästan17 600 lägenheter i ett år.