Evästeet & Tietosuojakäytäntö

Evästeet & Tietosuojakäytäntö
1. Tausta


1.1 Inrego kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietoja esimerkiksi, mutta ei pelkästään, tuotteidemme ja palveluidemme ostojen, huoltoasioiden, sopimusten, markkinoinnin, Inregolla tapahtuvien vierailuiden tai muun tyyppisten Inregoon otettujen yhteyksien yhteydessä
1.2 Käsittelemme keräämiämme tietoja luottamuksella tämän rekisteriselosteen mukaisesti.
1.3 Inrego haluaa tämän henkilösuojapolitiikan kautta kertoa tietojen keruun nykyisille tai tuleville kohteille, miten Inrego aikoo täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (“Tietosuoja-asetus”), joka astui voimaan 25.5.2018 alkaen, sekä muiden milloin tahansa voimassa olevien henkilösuojalakien vaatimukset (alla yhteisesti “Sovellettavissa oleva laki”). Tässä henkilötietopolitiikassa kuvataan myös lyhyesti se, miten Inrego aikoo varmistaa asianmukaisen henkilösuojan sekä yksittäisten henkilöiden perustavanlaatuiset oikeudet käsitellessään henkilötietoja Inregon liiketoiminnan piirissä.
1.4 Tätä henkilötietopolitiikkaa ei pidä millään muotoa nähdä juridisena neuvonantona tai tyhjentävänä tai kaiken sisältävänä kuvauksena Sovellettavissa olevan lain mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista.
2. Vastuu
2.1 Inrego on normaalisti keräämiensä ja käsittelemiensä henkilötietojen rekisterinpitäjä.
2.2 Inrego voi niissä tapauksissa, joissa tietojen antaja on kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjä, olla henkilötietojen käsittelijä. Niissä tapauksissa rekisterinpitäjän on solmittava Inregon kanssa henkilötietojen käsittelysopimus.


2.3 Tietojen antaja vastaa siitä, että Inregolla on oikeus käsitellä Inregolle luovutettavia henkilötietoja.
3. Turvatoimenpiteet ym.


3.1 Inregon on suoritettava, saatavilla oleva teknologia ja kustannukset huomioon ottaen, Sovellettavissa olevan lain vaatimat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen käsittelyssä olevia henkilötietoja.


3.2 Inregon on kohtuullisessa määrin suoritettava toimenpiteitä täyttääkseen velvoitteensa, käsittelyn tyyppi ja Inregon saatavilla oleva tieto ottaen huomioon, seuraavissa asioissa:


(a) tietojen käsittelyn tietoturva;


(b) ilmoitus tietoturvatapahtumasta valvontaviranomaiselle; ja


(c) ilmoitus tietoturvatapahtumasta rekisteröidylle henkilölle.
4. . Miksi Inrego käsittelee henkilötietoja


4.1 Inrego käsittelee henkilötietoja erilaisiin, Inregon liiketoiminnalle välttämättömiin tarkoituksiin. Alla näet esimerkkejä tavallisimmista tarkoituksista.
4.1.1 Neuvonanto ja yhteydenotto kaupan tai sopimuksen solmimisen yhteydessä.
4.1.2 Kaupan toteuttaminen ja tilattujen tavaroiden tai palvelujen toimittaminen.
4.1.3 Seurantayhteydenotto ennen toimitusta, sen aikana tai sen jälkeen palvelu- ja takuuasioissa tai asiakastyytyväisyystutkimuksessa.
4.1.4 Talouteen liittyvä käsittely, kuten laskutus, luottokelpoisuuden tarkistus, rahoitus, leasing tai vuokraus.
4.1.5 Inregon lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten kirjanpitolain noudattaminen.
4.1.6 Markkinointitoimet, postin, sähköpostin, verkon tai puhelimen kautta tapahtuva suoramarkkinointi mukaan luettuna.
4.1.7 Inregon muiden asiakas- ja kumppanuussopimusten velvoitteiden täyttäminen.
5. Henkilötietojen luovuttaminen
5.1 Inrego saattaa luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle erilaisiin tarkoituksiin, kun se arvioidaan välttämättömäksi esimerkiksi siksi, että kohdassa 4. mainitut toimet voitaisiin toteuttaa. Alla näet joitain esimerkkejä tavallisimmista kolmansista osapuolista, jotka saattavat saada pääsyn henkilötietoihisi ja saada luvan käsitellä niitä.


5.1.1 Tuotteet toimittavat logistiikkayritykset, oston rahoittavat rahoitusyhtiöt, luotto-ostosten tai sopimusten solmimisen yhteydessä luottokelpoisuuden tarkistavat yritykset, vakuutussopimuksia solmivat vakuutusyhtiöt, Inregon toiminnan tarkastavat tilintarkastajat, kampanjoita toteuttavat markkinointikumppanit.


5.2 Inrego saattaa luovuttaa henkilötietoja myös silloin, kun se on välttämätöntä Inregon oikeudellisten etujen suojelemiseksi, voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi tai viranomaisten vaatimuksesta.


5.3 Kolmas osapuoli, kuten konsultointiyritys tai jokin muu alihankkija saattaa saada pääsyn henkilötietoihin tarpeen mukaan toimiessaan esimerkiksi Inregon toimintaan kuuluvan IT-järjestelmän kehitys-, huolto- ja käyttötehtävissä.


5.4 Inrego ei normaalisti harjoita liiketoimintaa EU/ETA-alueen ulkopuolella, mutta Inregolla saattaa olla tarve luovuttaa henkilötietoja jollekin EU/ETA-alueen ulkopuolella toimivista toimittajistaan tai kumppaneistaan. Mikäli henkilötietoja luovutetaan sellaiseen maahan, Inrego ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötietoja suojataan Sovellettavissa olevan lain mukaisesti


5.5 Inrego ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa. Jos Inrego on kokonaan tai osittain myynnin, yritysfuusion tai konkurssin kohteena, henkilötiedot saatetaan siinä yhteydessä siirtää kolmannelle osapuolelle.
6. Oikeudellinen perusta ja tallentaminen
6.1 Inrego perustaa henkilötietojen käsittelynsä eri oikeuspohjille käsittelyn tarkoituksesta riippuen. Alla näet joitain esimerkkejä niistä oikeudellisista perusteista, joita saatetaan soveltaa eri tarkoituksiin.
6.2 Inrego käsittelee henkilötietoja sopimuksessa mainitun oikeusperusteen ja Sovellettavissa olevan lain artiklan 6.1 b, kohta 44:n mukaisesti. Tätä oikeusperustetta sovelletaan esimerkiksi silloin, kun Inrego käsittelee henkilötietoja osana asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa solmimiensa sopimusten velvoitteiden täyttämistä. Tätä oikeusperustetta sovelletaan myös silloin, kun henkilötietoja käsitellään ennen kuin sopimus solmitaan, sillä Inrego arvioi, aikooko rekisteröity taho solmia sopimuksen..
6.3 Inrego käsittelee henkilötietoja Sovellettavissa olevan lain artiklassa 6.1 c, kohdassa 45 mainitun oikeudellisen velvoitteen mukaisesti ja perusteella. Tätä oikeusperustetta sovelletaan esimerkiksi silloin, kun Inrego varmistaa lakien, kuten kirjanpitolain noudattamisen.
6.4 Inrego käsittelee henkilötietoja Sovellettavissa olevan lain artiklassa 6.1 f, kohdissa 47, 48, 49 ja 69 mainitun edunvertailun mukaisesti ja perusteella. Tätä oikeusperustetta sovelletaan esimerkiksi markkinointitoimissa.6.5 Inrego käsittelee henkilötietoja sopimuksessa suostumuksesi nimetyn oikeusperusteen ja Sovellettavissa olevan lain artiklan 6.1 a, kohtien 32, 38, 42 ja 43:n mukaisesti.


6.6 Inregon on pyrittävä rajoittamaan tallennettavien henkilötietojen laajuus ja niiden tallennusaika vain tarkoituksen täyttämiseen.
7. Oikeudet
7.1 Rekisteröidyllä on artikla Sovellettavissa olevan lain artiklojen 12-23 sekä artiklan 34 mukaisia oikeuksia. Rekisteröidyn tärkeimmät oikeudet ovat:


(a) Pääsy omiin henkilötietoihinsa rekisteriotteen muodossa, josta ilmenee, mitä henkilötietoja on rekisteröity, missä tarkoituksessa niitä on käytetty ja mille kolmansille osapuolille niitä on luovutettu.


(b) Tietojen poistaminen, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.


(c) Virheellisten ja/tai puutteellisten henkilötietojen oikaisu ja/tai täydennys.


(d) Käytön rajoittaminen tiettyyn tarkoitukseen. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin, kuten tarjousten lähettämiseen sähköpostina.


(e) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ruotsin valvontaviranomainen on Tietosuojan tarkastuslaitos (Datainspektionen).
7.2 Rekisteröidyn oikeuksia saatetaan jossain määrin rajoittaa tarpeen mukaan ja/tai Sovellettavissa olevan lain sallimissa rajoissa. Inrego ei voi esimerkiksi poistaa henkilötietoja, jos niitä tarvitaan lakisääteisesti, kuten esimerkiksi kirjanpitolain mukaisesti, tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.
7.3 Rekisteröidylle helpoin tapa käyttää oikeuksiaan on usein yhteydenotto Inregon pääasialliseen yhteyshenkilöön tai myyjään.
7.4 Jos haluat tehdä muodollisen pyynnön oikeuksiesi käytöstä, pyydämme sinua lähettämään meille postia osoitteeseen gdpr@inrego.se, tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen ”Inrego AB, Kemistvägen 3, 183 79 Täby”. Merkitse kirjeeseen “Att: GDPR”. Jotta voisimme käsitellä muodollisen pyynnön nopeasti ja laadukkaasti, pyydämme sinua muotoilemaan pyyntösi selkeästi, varsinkin kuvatessasi, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä tietoja haluat meidän tunnistavan rekisterissämme. Jos sinulla on tieto siitä, että tietojasi on tallennettu useampaan kuin yhteen rekistereistämme, jos esimerkiksi olet usean Inregon liiketoiminnan osa-alueen asiakas tai kumppani arvostamme suuresti, jos lisäät pyyntöösi myös nämä tiedot. Tämä johtuu siitä, että Inrego ei normaalisti halua suorittaa rekistereiden yhteisajoa suuremmassa määrin kuin mikä on välttämätöntä toiminalle.
7.5 Muuta


7.6 Me Inregolla tunnemme nöyryyttä siitä, että on olemassa asioita, joita voisimme tehdä paremmin, ja otamme siksi iloiten vastaan kaikki parannusehdotukset.
7.7 Inrego kokee todennäköisenä sen, että tämä henkilösuojapolitiikka päivitetään oikeuskäytäntöjen, parhaiden käytänteiden ja toteutusten sekä Inregon toiminnan ja rutiinien kehittymisen myötä.
Evästeet sivustolla shop.Inrego.seInregon verkkokauppa käyttää evästeitä. Eväste on tietokoneellesi tallennettava tiedosto. Eväste ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja, vaan se auttaa meitä tietämään, kuka on kirjautunut, mitä tuotteita hänellä on ostoskorissaan jne. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää sen selaimesi asetuksissa. Silloin evästeitä ei tallenneta tietokoneellesi, mutta et myöskään pysty käyttämään joitain inrego.se:n osia, ja jotkut muut kotisivujen osat eivät toimi oikein.
3A) Inrego – kiertotalouden liiketoimintamalli.


Inrego AB on markkinajohtaja IT-laitteiden uudelleenkäytöstä ja auttaa sekä organisaatiota että yksityishenkilöitä kaikkialla maailmassa kuluttamaan fiksummin ja ympäristöä säästävämmin.Me ostamme käytettyjä IT-laitteita organisaatioilta, poistamme tiedot kovalevyiltä, testaamme ja parannamme tuotteita ja myymme laitteet eteenpäin. Olemme Ruotsin suurin kierrätettävien IT-laitteiden jälleenmyyjä ja teemme käytettyjen tuotteiden myynnistä yhtä turvallista kuin uusien ostamisesta ja tarjoamme tuotteita, joilla on yhtä hyvä suorituskyky, laatu ja takuu.Viime vuonna vastasimme yhdessä asiakkaidemme kanssa siitä, että 300 000 IT-tuotetta tuli uudelleen käyttöön, mikä sai aikaan 4 400 tonnin hiilidioksidisäästön. Se vastaa energiaa, joka kuluu 17 600 asunnon lämmittämiseen.Inrego perustettiin vuonna 1995, sillä on 130 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 340 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yrityksellä on seuraavat sertifikaatit: laatu ISO-9001, ympäristö ISO-14001, työympäristö OHSAS18001 sekä tietoturvallisuus ISO 27001.Kun ostat meiltä, voit aina olla luottavaisin mielin, sillä testaamme kaiken ja annamme aina takuun. Lue lisää turvallisuudesta ja laadusta täältä.
3B) Suurin tarjonta käytettyjä tietokoneita & IT-laitteita


Inrego – kiertotalouden liiketoimintamalli. Missiomme on minimoida IT-laitteiden vaikutusta ympäristöön ja visiomme on saada muutos siihen, miten IT-laitteita käsitellään yhteiskunnassa.Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita IT-laitteita voi käyttää uudelleen aivan kuten autoja, veneitä tai polkupyöriä. Olemme jo 20 vuoden ajan auttaneet yrityksiä kierrättämään IT-laitteensa ja kuluttamaan fiksummin. Olemme tällä hetkellä Ruotsin suurin käytettyjen tietokoneiden ja IT-laitteiden jälleenmyyjä ja tarjoamme niihin liittyviä palveluita. Toimitamme noin 40 000 tietokonetta yrityksille, kunnille, kouluihin ja yksityishenkilöille yksinomaan Ruotsissa.